دل هایمان نیز این روزهای به واسطه نو شدن ایام بهانه تازگی و نو شدن دارند؛ بسیاری برای رفع این دلتنگی ها خانه های خدا و امامزادگان را برای تازه شدن انتخاب می کنند و میهمان می شوند در محضرشان.
۱۳۹۶/۰۱/۱۴    - سارا سیفی