کد خبر: 3633553
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۰
گروه مسابقات: جزئیات فنی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعلام شده است که بر اساس آن فینال رشته تلاوت تحقیق دارای دو بخش تلاوت طولانی و تلاوت کوتاه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، مراحل، رشته ها و نحوه محاسبه امتیازات چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که طی روزهای 11 تا 24 شهریورماه در ارومیه برگزار می شود، اعلام شده است که بر اساس آن شاهد تغییراتی جدی به خصوص در رشته قرائت تحقیق این دوره از مسابقات خواهیم بود.
بر همین اساس در رشته قرائت تحقیق و در بخش آقایان شاهد سه مرحله رقابت شامل مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی  خواهیم بود که در این سه مرحله چهار تلاوت توسط شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت.
در مرحله مقدماتی هشت سطر تلاوت خواهد شد، در مرحله نیمه نهایی 12 سطر و در مرحله نهایی نیز دو بخش در نظر گرفته شده است که در بخش اول یک تلاوت بلند 20 دقیقه ای و در بخش دوم نیز یک تلاوت کوتاه مدت پنج دقیقه ای در نظر گرفته شده است.
در این بخش همچنین آزمون کتبی حفظ و مفاهیم نیمه دوم جزء 29 (سوره مبارکه جن تا سوره مبارکه مرسلات) در نظر گرفته شده است.
نحوه امتیاز در این بخش نیز به این صورت است که امتیاز شرکت کنندگان برای حضور در مرحله نهایی، 30 درصد امتیاز مرحله مقدماتی و 70 درصد مرحله نیمه نهایی است. همچنین نحوه محاسبه امتیاز مرحله نهایی نیز 10 درصد امتیاز مرحله مقدماتی، 30 درصد مرحله نیمه نهایی و 60 درصد مرحله نهایی است که در این بخش 35 امتیاز برای تلاوت بلند مدت و 25 امتیاز هم برای تلاوت کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.
در رشته قرائت تحقیق بانوان نیز سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی در نظر گرفته شده است و آزمون کتبی نیز شبیه بخش آقایان است. همچنین مرحله مقدماتی هشت سطر، مرحله نیمه نهایی 10 سطر و مرحله نهایی نیز 15 سطر خواهد بود.
در رشته ترتیل نیز مسابقات دارای دو مرحله مقدماتی و نهایی است و همچنین آزمون کتبی حفظ و مفاهیم جزء 28 نیز به عمل خواهد آمد.
در رشته حفظ کل قرآن کریم نیز سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی در نظر گرفته شده است. آزمون کتبی مفاهیم جزء 29 نیز به عمل خواهد آمد.
این رشته نیز دارای سه مرحله و چهار بخش است. در مرحله مقدماتی سه سوال یک صفحه ای پرسیده می شود که تنها صحت حفظ امتیاز خواهد داشت. در مرحله نیمه نهایی نیز دو سوال 20 سطری پرسیده می شود.
در مرحله نهایی نیز مسابقات دارای دو بخش است. بخش اول ارائه محفوظات در سحن مسابقات در قالب دو سوال دو صفحه ای است و بخش دوم نیز ارئه محفوظات در خارج از سالن در قالب سه سوال سه صفحه ای است که در آن تنها صحت حفظ مورد سوال خواهد بود.
امتیازدهی این بخش نیز برای حضور در مرحله نهایی شامل 30 درصد حسن تلاوت و 70 درصد صحت حفظ خواهد بود. همچنین نحوه امتیاز در مرحله نهایی نیز از این قرار است که 30 درصد حسن تلاوت(50 درصد حسن تلاوت مرحله نیمه نهایی و 50 درصد حسن تلاوت مرحله نهایی) و 70 درصد صحت حفظ (20 درصد مرحله مقدماتی، 20 درصد مرحله نیمه نهایی و 60 درصد مرحله نهایی) است.
رشته حفظ 20 جزء
در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم نیز سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی در نظر گرفته شده و آزمون کتبی مفاهیم این بخش نیز جزء 29 قرآن کریم را شامل می‌شود.
نحوه محاسبه امتیازات جهت حضور در مرحله نهایی شامل 30 درصد حسن تلاوت(نیمه نهایی) و 70 درصد حسن حفظ(50 درصد صحت حفظ مرحله مقدماتی و 50 درصد صحت حفظ مرحله نیمه نهایی). همچنین نحوه محاسبه امتیاز مرحله نهایی نیز شامل 10 درصد نمره مقدماتی، 20 درصد نمره نیمه‌نهایی و 70 درصد مرحله نهایی است.
رشته حفظ 10 جزء
در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم شاهد دو مرحله مقدماتی و نهایی هستیم و آزمون کتبی مفاهیم نیز شامل جزء 29 قرآن کریم می‌شود.  
رشته دعاخوانی 
رشته دعاخوانی نیز یک مرحله شفاهی در نظر گرفته شده و آزمون کتبی نیز ترجمه دعاهای ایام هفته از مفاتیح نوین در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز نحوه محاسبه امتیاز نیز شامل نمره دعاخوانی و امتیاز ویژه بخش مفاهیم خواهد نمره نهایی متسابق را مشخص می‌کند.
رشته همسرایی و همخوانی 
در رشته همسرایی و همخوانی یک مرحله شفاهی در سالن در نظر گرفته شده است. در این رشته امتیاز مرحله مقدماتی(ارسال اثر) در جمع امتیازات گروه در مرحله کشوری(حضوری) لحاظ نخواهد شد و مرحله مقدماتی(ارسال اثر) صرفاً به منظور سنجش توانمندی و شایستگی گروه جهت حضور در مرحله کشوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مشخصات آثار در مرحله کشوری در بخش آقایان باید شامل یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله استانی به مدت شش دقیقه و یک اثر همسرایی جدید (غیر از اثر ضبط شده در مرحله استانی) با مدت زمان چهار دقیقه باشد(این اثر می‌توانداز یکی از آثار قبلی خود گروه یا دیگر گروه‌های ممتاز عربی یا ایرانی باشد). ضمن این که در این مرحله گروه‌ها به اجرای هم‌خوانی قرآن ارسالی در مرحله مقدماتی نخواهند پرداخت.
در بخش بانوان نیز نیز گروه‌های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات باید یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله استانی به مدت شش دقیقه و و یک اثر همخوانی قرآن کریم اجرا شده در مرحله استانی به مدت شش دقیقه داشته باشند. 
نحوه محاسبه امتیازات در این رشته در بخش آقایان شامل 70 درصد امتیاز همسرایی(اثر شش دقیقه‌ای) و 30 امتیاز شامل همسرایی دوم(اثر چهار دقیقه‌ای) خواهد بود. در بخش بانوان نیز 30 امتیاز همخوانی قرآن کریم و 70 درصد امتیاز مدیحه‌سرایی در نظر گرفته شده است.
رشته اذان 
در رشته اذان قرآن کریم نیز یک مرحله شفاهی شامل اجرای تمام عبارات اذان و آزمون کتبی معارف اذان در نظر گرفته شده و امتیاز نهایی نیز شامل این دو بخش خواهد بود.
رشته‌های جشنواره‌ای 
در رشته‌های جشنواره‌ای نیز که ویژه آقایان است، شرایط به اینگونه در نظر گرفته شده است که به صورت استودیویی ضبط شده و پس از داوری در مرکز امور قرآنی، تجلیل از نفرات برتر در صحن مسابقات انجام می‌شود، ‌لذا شرکت کنندگان این رشته‌ها در سالن مسابقات اجرا نخواهند داشت.
رشته معارف تفسیر 
در رشته معارف تفسیر قرآن کریم سه مرحله شامل مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی در نظر گرفته شده است. در مرحله مقدماتی دو بخش کتبی و شفاهی در نظر گرفته شده است که امتیاز هر کدام به ترتیب 60 و 40 خواهد بود. 
در مرحله نیمه‌نهایی نیز دو بخش طراحی شده است، بخش اول شامل 20 سوال مشترک است که 20 امتیاز خواهد داشت و دو سوال اختصاصی نیز در نظر گرفته شده است که هر کدام 10 امتیاز دارد.
در مرحله نهایی نیز دو بخش در نظر گرفته شده است که بخش اول پاسخ به سوالات تفسیری شامل سه سوال و هر سوال 10 امتیاز است. بخش دوم نیز خطابه تفسیری است که 40 امتیاز دارد. 
نحوه محاسبه امتیازات این رشته نیز شامل مجموع امتیاز کسب شده در مراحل نیمه‌نهایی و نهایی است و مرحله مقدماتی فقط به عنوان شرط ورود به مرحله نیمه‌نهایی در نظر گرفته شده است.
رشته حفظ و معارف موضوعی قرآن
در رشته حفظ و معارف موضوعی قرآن کریم نیز سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی طراحی شده است. مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی دو بخش و مرحله نهایی نیز سه بخش دارد. نحوه محاسبه امتیازات در این بخش نیز شامل مجموع امتیازات دو مرحله نیمه‌نهایی و نهایی است. منابع این بخش نیز حفظ و معارف 114 موضوع با رویکرد سبک زندگی از کتاب «با قرآن خوشبخت شوید» است.
رشته حفظ و معارف احادیث
همچنین در رشته حفظ و معارف احادیث نیز شرایط همچون رشته حفظ موضوعی بوده و سه مرحله نیز برای این رشته در نظر گرفته شده است امتیازات در این رشته نیز مجموع امتیازات نیمه‌نهایی و نهایی خواهد بود.
نحوه محاسبه آزمون مفاهیم به صورت تشویقی بوده (نفراتی که امتیازشان بین 95 تا 100 باشد نیم نمره مثبت و کسانی که امتیازشان بین 90 تا 95 باشد 25 صدم نمره به مرحله مقدماتی آنها اضافه خواهد شد). همچین شرکت در این آزمون برای تمامی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: