کارگاه آموزشی تکانش در سازمان قرآنی دانشگاهیان برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۲۷    - طاهره بابایی