کد خبر: 3745882
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱
گروه فرهنگی ــ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ با معرفی برترین‌ها ﺩﺭ ﺗﺎﻻ‌ﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ به کار خود پایان داد.

برترین‌های  ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ استانی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ باغملک معرفی شدند

به گزارش ایکنا از خوزستان، ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ با معرفی برترین‌ها ﺩﺭ ﺗﺎﻻ‌ﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، هیئت داوران این جشنواره در بخش بروشور ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ را ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﺏﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺸﻨﮓ ﮐﺸﮑﯽ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اهدا کرد.

در بخش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﻪ ﺣﻤﯿﺪﯼ‌ﻓﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ اختصاص یافت.

ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ برای بازیگری ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺸﻨﮓ ﮐﺸﮑﯽ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ تعلق گرفت.

هیئت داوران ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ را برای ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻧﮕﻨﻪ برای ﻃﺮﺍحی ﻓﻀﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ«ﺁﻥ ﻫﺎ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ اهدا کرد.

همچنین ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﭘﻮﺭﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ تعلق گرفت.

 در بخش ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺯﻥ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺍﺷﮏ ﺳﺮﺧﻂ ﻣﺸﻖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ اختصاص یافت.

همچنین در همین بخش ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺭﻓﺘﻦ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ  و ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻣﻨﻪ ﭘﻮﺭﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺸﻨﮓ ﮐﺸﮑﯽ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اختصاص یافت.

لازم به ذکر است، ﻫﯿﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ هیچ اثری را شایسته مقام اول ندانست.

در بخش ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺩ هیئت ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﻟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻢ ﻗﺮﻥ ﺗﻼ‌ﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ تقدیر کرد.

ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺪﯼ در بخش بهترین بازیگر مرد ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺳﻬﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﺘﻢ» ﺍﺯ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ ﻭ ﻣﻬﺪﯼ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻫﺸﺖ ﺳﯿﻦ» ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ تعلق گرفت.

همچنین در همین بخش ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ به صورت مشترک ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻤﯿﻤﯽﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﯾﺪ ﭘﻮﺭﺑﺎﻗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺁﻥ ﻫﺎ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ ﻭ ﻣﯿﺜﻢ ﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ اختصاص یافت.

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ بهترین بازیگر مرد این جشنواره مشترکا ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻘﯽﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺭﻓﺘﻦ» ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺁﻥ ﻫﺎ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠک تعلق گرفت.

در بخش بهترین بازیگر مرد هیئت داوران ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ را ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺭﻓﺘﻦ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ به عنوان رتبه اول اهدا کرد.

در بخش بهترین کارگردانی هیئت داوران ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻬﺮﺑﺨﺶ برای ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍنی ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺷﺎﺩﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﺏ‌ﭘﻮﺭ برای ﮐﺎﺭﮔﺮﺩانی  ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺸﻨﮓ ﮐﺸﮑﯽ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬر اهدا کرد.

همچنین در همین بخش ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻘﯽ‌ﭘﻮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺭﻓﺘﻦ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺁﻥ ﻫﺎ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ تعلق گرفت.

در بخش بهترین کارگردانی هیئت داوران ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﭘﻮﺭﺍﻓﺸﺎﺭ برای ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍنی ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ به عنوان رتبه اول اهدا کرد.

در بخش ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ، ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻘﯽﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺭﻓﺘﻦ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ اختصاص یافت.

همچنین در همین بخش ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ برای ﻃﺮﺍحی ﻭ ﺍﯾﺪﻩ‎ﭘﺮﺩﺍﺯی ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺁﻥ ﻫﺎ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ و ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ تعلق گرفت.

در همین بخش ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻬﺮﺑﺨﺶ ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺷﺎﺩﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻫﺸﻬر اهدا شد.

در بخش ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻫﯿأت ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ خوﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ» ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺟﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﯽ کرد.

بر اساس این گزارش، ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺳﺮﺻﺤﺮﺍ ﺍﺯ 13 تا 15 شهریورماه در باﻏﻤﻠﮏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: