هوفل علی‌آباد روستایی است در حومه سوسنگرد که کنار رود کرخه قرار دارد و ساکنان آن عمدتاً کشاورز و دامدار هستند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۵    - محمد آهنگر