شماره ۱۳۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۲۶ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۲۵ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنج‌شنبه، ۲۴ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهارشنبه، ۲۳ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سه‌شنبه، ۲۲ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز دوشنبه، ۲۱ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۰ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۲/ فصل جدید مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۲/ فصل جدید مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۱۹ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۱۸ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه فلق منتشر شد.
شماره ۱۳۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنجشنبه، ۱۷ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه فلق منتشر شد.
1